Privacy-Statement

Schoonheidssalon Ivanka respecteert de privacy van iedereen die haar site bezoekt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen om bestellingen zo snel en goed mogelijk uit te voeren en om u van het laatste nieuws op de hoogte te brengen middels onze nieuwbrief. Schoonheidssalon Ivanka zal uw gegevens niet aan derden verkopen, noch aan derden verstrekken. Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Waarom heeft schoonheidssalon-ivanka.nl uw gegevens nodig?
Wanneer u een bestelling plaatst hebben wij een aantal gegevens nodig om deze correct uit te voeren en wanneer u een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen hebben wij een aantal gegevens nodig om deze te kunnen toesturen. Alle gegevens die wij nodig hebben zijn verplichte invoervelden. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website, Natural Beauty & Healthy aging tips en over speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u dit niet op prijs op stelt, kunt u zich altijd afmelden middels een link onderaan iedere mailing. Alle gegevens over het gebruik van onze website, webwinkel en overige feedback die wij van u krijgen kunnen ons helpen onze website en webwinkel te verbeteren en u vervolgens beter van dienst te zijn.

Google
Wij gebruiken Google Analytics-cookies om onze websitebezoekers beter van dienst te kunnen zijn in het verstrekken van informatie en vindbaarheid voor bepaalde huidproblemen.
We hebben hiervoor een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd zodat uw privacy altijd gewaarborgd blijft, gegevens delen staat uit. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met andere Google Analytics-cookies.

Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gedownload, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Schoonheidssalon Ivanka Natural Beauty Expert Landgraaf. Voor meer informatie: info@schoonheidssalon-ivanka.nl

Algemene voorwaarden Schoonheidssalon Ivanka 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
Schoonheidssalon Ivanka zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon Ivanka zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Al je gegevens worden AVG-proof opgeslagen in gespecialiseerde en beveiligde praktijksoftware van Sarasalonsoft. 

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Retouren
Indien u producten wilt retourneren dient dit binnen 7 dagen te gebeuren. Producten kunnen alleen ongebruikt en in gesloten verpakking geretourneerd worden. Tenzij anders overeen gekomen. Zodra de garantietermijn van 7 dagen is verstreken kunnen producten niet meer teruggenomen worden.

10. Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
We voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
We zijn wettelijk verplicht aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Geschillencommissie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet beschikbaar zijn. Door ons lidmaatschap bij ANBOS voldoen wij aan die eisen.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan schoonheidssalon Ivanka. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de klachtencommissie van brancheorganisatie ANBOS.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Hygiëne
De cliënt dient een dusdanige lichamelijke hygiëne te hebben die men minimaal ook van de behandelaar verwacht om een gezicht en/of lichaamsbehandeling te kunnen ondergaan. Indien dit niet wordt nageleefd behoudt de behandelaar het recht om de cliënt de behandeling te weigeren. Er dient in dit geval wel voor de geboekte behandeling betaald te worden.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.